Monday, February 20, 2017

Tuiga season is ooooooonnnnnnnn :) thank you mama for teaching me.
Thank you last minute taupous and manaia for giving me work :)
Translation:
Ma'umau pe ana le fa'alavelave le galuega a le parang i a'u faiga kuiga se.
#polyfest #tuigabyfotuosamoa #onatuliaileaoiaTuiga by FotuoSamoa #tuigasamoa #tuigaheaddress  

No comments: